Hvad er en ortopædkirurg?

En ortopædkirurg er en læge med speciale i kirurgisk behandling af skader og lidelser i bevægeapparatet (knogler, led, muskler og sener).

Ortopædkirurger kan specialisere sig som Børneortopæd, Håndkirurg, Rygkirurg m.m.

Se beskrivelserne af disse faggrupper.

Hvordan kan en ortopædkirurg hjælpe?

Se Børneortopæd, Håndkirurg og Rygkirurg.

Tekst mangler

Se Talepædagog

Hvad er en bandagist?

En bandagist designer, fremstiller og tilpasser kropsbårne hjælpemidler til behandling og træning af mennesker med fysisk funktionsnedsættelse. Kropsbårne hjælpmidler kan være  ortoser (skinner, bandager), korsetter og proteser.

Bandagisten har både viden om bevægeapparat og fysiologi, men også den håndværksmæssige uddannelse i produktion og tilpasning af kropsbårne hjælpemidler. Bandagisten samarbejder med læger, ergo- og fysioterapeuter.

Hvordan kan en bandagist hjælpe?

Hos børn med CP benyttes ortoser til at aflaste, korrigere eller forhindre fejlstillinger i led. De kan være smertelindrende og stabilisere krop og led, så barnet f.eks. bedre kan gå, stå eller sidde.

Ortoser designes og laves til det enkelte barn, og må løbende fornys og justeres, når barnet vokser.

Læs mere under Ortoser.

Bandagisten vurderer ud fra barnets funktion og motoriske problemer, hvilken ortose der er brug for, og hjælper evt. med ansøgning til kommunen. Når ortosen er bevilliget, tager bandagisten mål og laver skinne eller kapsel på baggrund af en gipsafstøbning af barnets krop eller legemsdel.

Hvor finder man en bandagist?

Der er ca. 80 bandagister i Danmark, som arbejder i 10-12 private, selvstændige virksomheder – nogle landsdækkende, nogle lokale.

Hvordan får man kontakt med en bandagist?

Man kan frit vælge, hvilken bandagist man ønsker at få hjælp fra (frit leverandørvalg).

Hvis det offentlige skal betale for hjælpemidlet til dit barn, kræves

  1. Lægehenvisning, typisk fra børneortopæd eller børneneurolog med angivelse af, hvilket hjælpemiddel, der er brug for.
  2. Ansøgning til kommunen om betaling af hjælpemidlet. Man skal selv ansøge – enten via kommunens hjemmeside eller på www.borger.dk. Bandagisten kan hjælpe med at beskrive hjælpemidlet og beregne prisen.
  3. Bevilling fra kommunen af tilskud/betaling.

Først herefter kan bandagisten lave hjælpemidlet til barnet.

Hvad er en børneortopæd?

En børneortopæd er en læge med speciale i ortopædkirurgi hos børn og unge, d.v.s. kirurgisk behandling af skader og lidelser i bevægeapparatet (knogler, led, muskler og sener) hos 0-18 årige.

Hvordan kan en børneortopæd hjælpe?

Børneortopæden indgår i det tværfaglige CPOP team og kan deltage i fællesambulatorier med børneneurolog, fysioterapeut og ergoterapeut på de lokale børneafdelinger.

Børneortopæden undersøger barnet med CP ved behov, og kan anbefale supplerende undersøgelser og behandling.

Børneortopæden udfører operationer som seneforlængelse (Achilles-sene, hasemuskel, lyskemuskel), opretning af fejlstillinger i leddene (hofter, knæ, ankler og fødder), operationer for hofteskred og udspændings behandling med gipsning.

I forbindelse med operation eller anden behandling kan børneortopæden bestille midlertidige hjælpemidler fra sygehuset og henvise til genoptræning i kommunen.

Ved behov for hjælpemidler til varig brug (skinner, korset mm.), henviser børneortopæden til en bandagist og skriver evt. lægeerklæring til støtte for ansøgning.

Hvor finder man en børneortopæd?

Børneortopæder er ansat på de højt specialiserede ortopædkirurgiske afdelinger (universitetssygehuse), d.v.s. Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Odense Universitetshospital, Århus Universitetshospital og Ålborg Universitetshospital.

Hvordan får man kontakt med en børneortopæd?

Hvis man deltager i CPOP vil børneortopæden automatisk blive inddraget ved behov.

Ellers får man kontakt med en børneortopæd efter henvisning fra den praktiserende læge.

Hvad er en børneneurolog?

En børneneurolog (kaldes også en neuropædiater) er en børnelæge med særlig interesse og uddannelse i børns sygdomme i hjerne og nervesystem.

Hvordan kan en børneneurolog hjælpe?

Det er børneneurologen, der stiller diagnosen Cerebral Parese og tilbyder deltagelse i CPOP.

Børneneurologen henviser også til MR scanning af hjernen, som kan afklare årsagen til CP, og formidler svaret.

Børneneurologen har det overordnede lægelige ansvar for barnet med CP, og er sammen med børneortopæden den gennemgående læge, som følger barnet i CPOP.

Børneneurologen er med til de fælles CPOP-konferencer og har ansvaret for den medicinske behandling af spasticitet.

Derudover følger børneneurologen den generelle udvikling hos barnet med CP (f.eks. tale, hørelse, syn, indlæring, psykisk udvikling) og er ansvarlig for medicinsk behandling af forskellige problemer, som nogle børn med CP kan udvikle (f.eks. epilepsi, spiseproblemer, vækstproblemer).

Hvor finder man en børneneurolog?

Børneneurologer er ansat på hospitalernes børneafdelinger.

Hvordan får man kontakt med en børneneurolog?

De fleste børn med CP får diagnosen stillet af en børneneurolog.

Hvis et barn har haft problemer omkring fødslen, sker opfølgning i en periode hos en børnelæge med speciale i nyfødthedsperioden (en neonatolog). Ved mistanke om CP inddrages børneneurologen.

Hvis der opstår mistanke om CP udenfor hospitalet, kan den praktiserende læge henvise til en børneneurolog på den lokale børneafdeling.

Hvad er en diætist?

En diætist er uddannet til at vejlede om kost og ernæring i forhold til sygdom (kaldes også en klinisk diætist).

Hvordan kan en diætist hjælpe?

Nogle børn med CP har spiseproblemer fordi de har svært ved at sutte, tygge, synke, holde hovedet eller spise selv. Er barnet lang tid om at spise, kan det være svært at nå at få tilstrækkelig føde i løbet af dagen.

Diætisten kan tilrettelægge kosten så barnet får tilstrækkelig væske, energi og næringsstoffer og vitaminer trods sparsom spisning. Hun kan også tage hensyn til at madens konsistens er tilpasset, eller at der tages hensyn til andre kostproblemer som allergi, diabetes eller tendens til forstoppelse.

Ved behov for ernæring gennem sonde vælger diætisten produkt og beregner mængde ud fra barnets kaloriebehov.

En del børn med CP har et lavt energibehov, fordi de ikke bevæger sig. Her kan diætisten hjælpe med at undgå overvægt, ved at sikre at kosten er energifattig, men samtidig indeholder de livsnødvendige næringsstoffer.

Hvor finder man en diætist?

De fleste diætister er hospitalsansatte.

Enkelte diætister arbejder privat – de rådgiver især mht livsstilssygdomme som overvægt og diabetes.

Hvordan får man kontakt med en diætist?

Lægen (f.eks. børneneurologen) henviser til behandling hos den hospitalsansatte diætist.

Hvad er en ergoterapeut?

En ergoterapeut har viden om sundhed, sygdom og funktion, og er uddannet til at undersøge, træne og tilrettelægge dagligdags aktiviteter for mennesker med blivende eller forbigående funktionsnedsættelse.

Hvordan kan en ergoterapeut hjælpe?

I CPOP arbejder ergoterapeuten især med armens og håndens led, muskler, bevægelighed og funktion.

Ergoterapeuten har særligt fokus på, hvordan barnet med CP kan indgå i leg, samvær og hverdagsliv. Ergoterapeuten kan træne barnet med CP og vejlede barnets voksne i, hvordan de i hverdagen kan støtte og bedre barnets funktion og daglige færdigheder (f.eks. spise, lege, tage tøj på, spille computer).

Ergoterapeuten vurderer behovet for hjælpemidler, ortoser (skinner og bandager), boligændringer o.l., som kan gøre barnet mere selvhjulpen og social.

Hvor finder man en ergoterapeut?

De fleste ergoterapeuter er ansat på et hospital, i en kommune eller på en institution. Her arbejder de med udredning, habilitering, genoptræning, hjælpemidler eller behandling.

Nogle kommuner har ansat ergoterapeuter i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvor ergoterapeuten bl.a. indgår i CPOP.

I kommunens hjælpemiddelafsnit (som kan have mange navne) arbejder ergoterapeuten i samarbejde med socialrådgiver/sagsbehandler med at rådgive og sagsbehandle bevilling af hjælpemidler, boligændringer, boligskift og handicapbil jf. Servicelovens bestemmelser.

Efter operation eller anden hospitalsbehandling deltager ergoterapeuten ofte i samarbejdet om genoptræningsplan for barnet med CP jf. Sundhedsloven.

Hvordan får man kontakt med en ergoterapeut?

Når barnet deltager i CPOP, foretager den kommunale ergoterapeut de regelmæssige undersøgelser af barnets hænder, arme og finmotorik (hvis kommunen ikke har ergoterapeut ansat, kan opgaven varetages af en fysioterapeut).

Ergoterapeuten indgår også i de tværfaglige CPOP konsultationer på sygehuset, hvor barnets motoriske behandling og træning drøftes og tilrettelægges.

Hvad er en fysioterapeut?

En fysioterapeut arbejder med behandling, træning og forebyggelse af problemer og skader i bevægeapparatet, og har særlig viden om krop og bevægelse.

Hvordan kan en fysioterapeut hjælpe?

I CPOP undersøger fysioterapeuten barnet med CP hvert halve år, vejleder og tilrettelægger træning. Formålet er at styrke barnets motorik – enten ved at lære det nye funktioner/færdigheder eller ved at kompensere for vanskelighederne med hjælpemidler, så børnene bedre kan bevæge sig rundt.

Hvor finder man en fysioterapeut?

Du kan møde fysioterapeuter på hospitaler, i kommunens sundhedsafdeling, i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), på rideskoler (ridefysioterapeut), i specialbørnehaver og specialskoler og som privat praktiserende i klinikker for fysioterapi.

Hvordan får man kontakt med en fysioterapeut?

Når barnet får diagnosen CP, vil børneafdelingen i reglen henvise til den kommunale fysioterapeut.  Ved deltagelse i CPOP foretager den kommunale fysioterapeut de regelmæssige undersøgelser.

Ved behov for genoptræning efter sygehusbehandling udarbejder afdelingen en genoptræningsplan og henviser til fysioterapeut i kommunens sundhedsafdeling.

For at få vederlagsfri behandling hos fysioterapeut eller ridefysioterapeut kræves henvisning fra en læge.

Træning hos fysioterapeut kan endelig bevilliges af sagsbehandler jf. Serviceloven efter ansøgning til kommunen.

Hvad er en håndkirurg?

En håndkirurg er en læge, som er ortopædkirurg med specialuddannelse indenfor kirurgisk behandling af armens og håndens skader og misdannelser.

Hvordan kan en håndkirurg hjælpe?

Hos barnet med CP kan håndkirurgen hjælpe med operationer på hånd og arm, der mindsker misdannelse, fejlstilling, smerte og/eller bedrer funktion.

Forud herfor går en undersøgelse og analyse af barnets (forældrenes) ønsker til og mulighederne for at bedre  funktionen.

Operationen kan ikke stå alene, men skal i reglen efterfølges af træning.

Hvor finder man en håndkirurg?

Håndkirurger er ansat på højt specialiserede ortopædkirurgiske afdelinger med håndkirurgiske specialafsnit.

Håndkirurgisk behandling af børn med cerebral parese foregår på enten Rigshospitalet eller Odense Universitets Hospital.

Hvordan får man kontakt med en håndkirurg?

Ved behov for håndkirurgi sørger børneneurolog eller ortopædkirurg for henvisning, hvis barnet følges i CPOP.

Praktiserende læge eller andre speciallæger kan også henvise.

Se under Socialrådgiver

Se Talepædagog

Hvad er en neurokirurg?

Hvordan kan en neurokirurg hjælpe?

Neurokirurger kan inddrages i behandlingen af barnet med CP, når der er behov for at foretage rhizotomi (link til Træning og behandling) eller anlægge Baclofenpumpe (link til Træning og behandling).

Hvor finder man en neurokirurg?

Neurokirurger der behandler børn med CP arbejder på neurokirurgiske afdelinger på sygehuse med højt specialiseret funktion (overvejende universitetssygehuse).

Hvordan får man kontakt med en neurokirurg?

Ved behov for neurokirurgisk behandling, sørger børneneurolog eller ortopædkirurg for henvisning af barnet med CP.

Se Børneneurolog

Hvad er en praktiserende læge?

En praktiserende læge har en specialuddannelse i Almen Medicin

Hvordan kan en praktiserende læge hjælpe?

Den praktiserende læge foretager de almindelige børneundersøgelser, vaccinationer og behandling af barnets almindelige sygdomme og helbredsproblemer.

Hvor finder man en praktiserende læge?

Alle borgere får tilknyttet en praktiserende læge, når de bliver født eller flytter til en kommune.

Hvordan får man kontakt med en praktiserende læge?

 

Hvad laver en psykolog?

Hvordan kan en psykolog hjælpe?

Hvor finder man en psykolog?

Hvordan får man kontakt med en psykolog?

Hvad er en pædagogisk psykologisk konsulent?

En pædagogisk konsulent er uddannet til at udrede og rådgive omkring børns udvikling, indlæring og skolegang.

Nogle har en læreruddannelse med en pædagogisk/psykologisk overbygning (de kan også hedde skolepsykolog eller konsulent i pædagogisk psykologi), andre har en universitetsuddannelse i pædagogisk psykologi (cand.pæd.pæd.psych).

Hvordan kan en pædagogisk psykologisk konsulent hjælpe?

Hvis barnet med CP har kognitive vanskeligheder, dvs. problemer med indlæring, koncentration, opmærksomhed og/eller hukommelse, kan der være behov for undersøgelse af barnet og rådgivning til lærere, pædagoger og/eller forældre.

Når barnets vanskeligheder er undersøgt (ved testning, spørgeskemaer og samtale), kan den pædagogiske konsulent rådgive om indlæringsmetoder, pædagogik, særlige hensyn og hjælpemidler i undervisningen.

Hvor finder man en pædagogisk psykologisk konsulent?

En pædagogisk psykologisk konsulent er ansat i kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Konsulenten samarbejder her med psykologer, skolepsykologer, ergo- og fysioterapeuter.

Hvordan får man kontakt med en pædagogisk psykologisk konsulent?

Hvis der opstår mistanke om, at barnet med CP har kognitive vanskeligheder, kan forældrene henvende sig direkte til PPR.

Barnets pædagog, lærer, ergo- eller fysioterapeut kan også henvise til PPR i samarbejde med forældrene.

Hvad er en pædiater?

En pædiater er en børnelæge – en læge med speciallægeuddannelse i børns udvikling og sygdomme. Pædiatere kan f.eks. specialisere sig som neuropædiater/børneneurolog (se ovenfor), børneallergolog (børns allergi), børneurolog (urinvejenes sygdomme hos børn), neonatolog (sygdomme hos nyfødte).

Hvad kan en pædiater hjælpe med?

En pædiater diagnosticerer og behandler børns sygdomme.

Børn med CP vil kunne møde en pædiater ved indlæggelse på grund af f.eks. infektionssygdomme som alvorlig blærebetændelse eller lungebetændelse.

Hvor finder man en pædiater?

Pædiatere arbejder på hospitalernes børneafdelinger eller som privatpraktiserende børnelæger.

Hvordan får man kontakt med en pædiater?

Den praktiserende læge kan henvise til børneafdeling eller praktiserende pædiater.

Se pædagogisk psykologisk konsulent

Hvad er en socialrådgiver?
En socialrådgiver er uddannet til at hjælpe med de sociale problemer, der kan opstå i forbindelse med sygdom, handicap, funktionsnedsættelse, arbejdsløshed, skilsmisse, manglende bolig, behov for institutionsplads, misbrug mv.

Socialrådgiveren er ofte koordinator og tovholder, der samler trådene fra forskellige eksperter og instanser, som er inddraget i borgerens sag.

På Børne- og ungeområdet rådgiver socialrådgiveren børn, unge og familier, der har problemer i deres hverdag, og tilrettelægger den sociale indsats i henhold til lovgivningen.

Se også nedenfor om den Kommunale sagsbehandler.

Hvordan kan en socialrådgiver hjælpe?
Socialrådgivere i kommunen yder den rådgivning/vejledning i forhold til børn og børnefamilier, som kommuner skal yde jf. Serviceloven.

Når et forældrepar får et barn med CP, har kommunen en special rådgivningsforpligtelse i forhold til handicappet og barnet: viden om handicap, lovgivning, muligheder for støtte, hjælpemidler, aflastning m.v.
Ikke alle kommuner lever op til den forpligtelse.

Den kommunale socialrådgiver kan også behandle ansøgninger jf. Serviceloven om dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, bevilling af aflastning, hjælpemidler, boligændringer og handicapbil, visitation til specialinstitutioner m.v.

Dette arbejde kan dog også varetages af en kommunal sagsbehandler (kan også hedde socialformidler), som er medarbejdere med forskellig uddannelsesbaggrund (f.eks. kontorassistent, sygeplejerske, ergoterapeut, SOSU-assistent), der er uddannet i det kommunale system til særlige sagsområder (hjælpemidler, jobcenter, tabt arbejdsfortjeneste, boligændringer mv.)

Hvor finder man en socialrådgiver?
De allerfleste socialrådgivere er ansat i kommunen.
Et mindre antal socialrådgivere er ansat på hospitaler, i handicaporganisationer, specialinstitutioner og –skoler.

Spastikerforeningen har to socialrådgivere ansat, som yder socialfaglig rådgivning og vejledning til forældre til børn med CP, unge og voksne med CP. De rådgiver alle, der henvender sig – både private og professionelle.

  • Rådgivningen indebærer typisk
  • afklaring af problemstillingen
  • orientering om rettigheder i.h.t. lovgivningen
  • afklaring af hvilken hjælp der kunne være brug for
  • henvisning til andre, som familien kunne have gavn af at få hjælp fra.

Mere dybtgående rådgivning, læsning af sagsakter, hjælp og sparring til klage- og ankesager kræver medlemskab af Spastikerforeningen.

Hvordan får man kontakt med en socialrådgiver?
Ved henvendelse til kommunen kan du få kontakt med din eller dit barns socialrådgiver eller kommunale sagsbehandler. Tildeling sker efter CPR-nummer.
Se telefontiderne på din kommunes hjemmeside.

Afhængig af problemstillingen kan der være adskillige kommunale socialrådgivere/ sagsbehandlere involveret omkring barnet med CP.

Spastikerforeningens socialrådgivere kan kontaktes på tlf. 38 88 45 75. Du finder træffetider og direkte telefonnummer på <a href=”http://www.spastikerforeningen.dk”>www.spastikerforeningen.dk</a>

Hvad er en speciallærer?
Hvad laver en speciallærer?
Hvor finder man en speciallærer?
Hvordan får man kontakt med en speciallærer?

Introduktionstekst til “Fagfolks-siden”

Se Sundhedsplejerske

Hvad er en sundhedsplejerske?

En sundhedsplejerske er en sygeplejerske, som har en specialuddannelse mht at støtte og rådgive småbørnsfamilier om børns trivsel og udvikling. Sundhedsplejersken kan også støtte forældrene, hvis parforholdet knager og de voksne er belastede.

Alle kommuner har sundhedsplejersker ansat. Sundhedsplejersken foretager også de lovpligtige undersøgelser af skolebørn og underviser om krop, sundhed og seksualitet (Skolesundhedsplejerske).

Hvordan kan en sundhedsplejerske hjælpe?

De fleste børnefamilier følges af en sundhedsplejerske ved hjemmebesøg eller konsultationer i sundhedshus frem til barnet er 8-9 mdr. Ved særlige behov kan barnet følges længere.

Når barnet undersøges og observeres i hjemmet, har sundhedsplejersken fokus på kontakt, syn, hørelse, motorik og trivsel. Hun kan blive opmærksom på vanskeligheder, som leder til diagnosen CP, og vil da inddrage den kommunale fysioterapeut eller praktiserende læge i vurderingen. Sundhedsplejersken kan bidrage i det tværfaglige samarbejde om barnet med CP, og anbefale særlig hensyntagen ved bevilling af pasning.

Sundhedsplejersken kan give råd og vejledning omkring stimulation, søvn, spisning, søskende og alle de ”almindelige besværligheder” som forældre og børn kan opleve i perioder.

Sundhedsplejersken kan også hjælpe med guidning i forhold til det kommunale system. Hun kan kontaktes frem til dit barn forlader skolen.

Hvor finder man en sundhedsplejerske?

Sundhedsplejersker er ansat i kommunens børn- og unge- eller familieafdeling.

Hvordan får man kontakt med en sundhedsplejerske?

Nybagte mødre/familier får automatisk besøg af en sundhedsplejerske, når de kommer hjem efter fødslen. Sundhedsplejersken kan også kontaktes telefonisk – se sundhedsplejerskens træffetider på din kommunes hjemmeside.

Hvad laver en sygeplejerske?

Hvordan kan en sygeplejerske hjælpe?

Hvor finder man en sygeplejerske?

Der er sygeplejersker ansat på alle hospitalsafdelinger, hos praktiserende læger og speciallæger.

Sundhedsplejersker er kommunalt ansatte sygeplejersker – se ovenfor

Hvordan får man kontakt med en sygeplejerske?

Under hospitalsindlæggelse vil sygeplejersken ofte være koordinerende og bindeled til læger og andet personale (kontaktsygeplejerske).

Se Talepædagog

Se Talepædagog

Hvad er en talepædagog?

En talepædagog arbejder med sprog-, stemme-, kommunikations- og talevanskeligheder. Kaldes også logopæd, tale-hørepædagog, tale-hørekonsulent eller audio-logopæd.

Uddannelsen til talepædagog/logopæd foregår enten som en universitetsuddannelse eller som en kompetencegivende diplomuddannelse på University College.

Hvordan kan en talepædagog hjælpe?

Talepædagogen inddrages, hvis barnet med CP har svære udtalevanskeligheder, forsinket/afvigende sproglig udvikling eller svære samspilsproblemer.

Da CP kan ramme musklerne omkring svælg og taleapparat, har mange børn med CP taleproblemer.

Barnets tale- og sprog vanskeligheder undersøges ved videoanalyse af samspil, observation og testning af barnet.

Herefter kan talepædagogen hjælpe med vejledning til forældre, pårørende og professionelle, som har kontakt med barnet.

Talepædagogen kan også hjælpe med taletræning og rådgive om alternative kommunikationsmåder som billedkommunikation, tegn til tale og elektroniske taleapparater.

Hvor finder man en talepædagog?

De fleste talepædagoger er ansat i kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR). Du finder også talepædagoger på specialinstitutioner (børnehaver, skoler og bosteder) og i de regionale specialrådgivninger.

Der er store forskelle i regionernes og kommunernes tilbud til børn og unge med CP også på dette område.

Hvordan får man kontakt med en talepædagog?

Ved henvendelse til PPR kan forældre få kontakt med en kommunal talepædagog, som kan rådgive om de kommunale og regionale muligheder for talepædagogisk hjælp og støtte til barnet med CP.

Hvad er en tandlæge?

Tandlæger er uddannet og autoriseret til at forebygge og behandle sygdomme i mundhule og tænder.

Som tandlæge kan man videreuddanne sig til specialtandlæge i ortodonti (tandregulering) eller tand-, mund- og kæbekirurgi.

Hvordan kan en tandlæge hjælpe?

Børn med CP har som udgangspunkt de samme behov for tandeftersyn og -behandling som alle andre. De behandles så vidt muligt i skoletandpleje eller hos praktiserende tandlæge.

Behandling i specialtandpleje kan være nødvendig hvis barnet ikke kan samarbejde om behandling, ikke kan holde munden åben eller ligge stille i længere tid, eller hvis barnets stilling gør det svært at give tandbehandling. I så fald henviser egen tandlæge til specialtandplejen.

I specialtandplejen har man narkoselæge tilknyttet og om nødvendigt kan barnet behandles i fuld bedøvelse.

Valget af tandbehandling indebærer altid en afvejning mellem barnets/forældrenes ønsker, barnets behov og funktionsniveau, de konkrete behandlingsmuligheder og om barnets mundhygiejne (tandbørstning) er forenelig med behandlingen.

 Hvor finder man en tandlæge?

De fleste tandlæger arbejder i privat praksis, i de kommunale tandklinikker eller i den regionale specialtandpleje. Nogle er ansat på specialklinikker og på universitetshospitalernes kæbekirurgiske afdelinger.

 Hvordan får man kontakt med en tandlæge?

Alle børn under 18 år har ret til gratis tandbehandling, og indkaldes automatisk til regelmæssige tandeftersyn. Sundhedslovens § 133 pålægger kommunerne at sørge for et specialiseret tandplejetilbud til personer, som ikke er i stand til at benytte det almindelige tilbud (børnetandpleje eller praktiserende tandlæge).

Ved behov for specialtandpleje kontakter barnets tandlæge kommunen, hvor det ofte er overtandlægen, der visiterer videre til den kommunale eller regionale specialtandpleje.

Hvad er en øjenlæge?

En øjenlæge har en særlig uddannelse indenfor øjets sygdomme, og kaldes også speciallæge i oftalmologi.

Hvordan kan en øjenlæge hjælpe?

Den skade i hjernen, som ligger til grund for CP, kan også påvirke synet på forskellig vis.

Der er en øget forekomst af skelen hos børn og unge med CP ligesom de oftere har brug for briller. Nogle børn kan have et begrænset synsfelt, problemer med at fortolke synsindtryk og genkende ansigter. Andre børn med CP bliver overbelastede af for mange synsindtryk.

Øjenlægen kan undersøge barnets syn og synsfelt, vurdere behovet for briller, hjælpe med skelebehandling (evt. henvisning til en skeleterapeut) og give pædagogisk vejledning ved synsproblemer.

Hvor finder man en øjenlæge?

De fleste øjenlæger har privat praksis og aftale med sygesikringen, så undersøgelse og behandling er gratis. Andre øjenlæger arbejder på øjenafdelinger på de større hospitaler.

Hvordan får man kontakt med en øjenlæge?

Man kan frit henvende sig til en praktiserende øjenlæge – der kræves ikke henvisning.

Ved særlige behov kan den praktiserende øjenlæge henvise til hospitalets øjenafdeling. Læger på andre hospitalsafdelinger kan også henvise.