Mange offentlige og private institutioner, instanser og organisationer kan være til hjælp, når det gælder barnet med CP og økonomi, støtte, hjælpemidler, råd, vejledning og klager.

Her finder du en oversigt, som forhåbentlig gør det lettere for dig at finde vej.

Hvem har ansvar for hvad?
Når det gælder handicap eller ”vedvarende funktionsnedsættelser” som ved cerebral parese, er opgaverne fordelt mellem stat, region, kommune og forskellige private aktører.

Staten
sætter rammerne for den hjælp og støtte, der tilbydes fra det offentlige. Det sker gennem lovgivningen – først og fremmest Finansloven, som bestemmer, hvor mange penge der er til rådighed for børn med handicap og deres familier.

Det er Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, som administrerer og udformer vejledninger på området.
I Serviceloven, Sundhedsloven og Folkeskoleloven beskrives, hvilke tilbud og regler der er på det sociale område, i sundhedsvæsenet og hvad angår undervisning.
Staten fører tilsyn med, hvordan disse love administreres gennem klage- og rådgivningsinstanser som Ankestyrelsen, DUKH og VISO (læse mere under de enkelte instanser nedenfor).

Regionen
driver sygehusene og er ansvarlig for specialiseret genoptræning i henhold til Sundhedsloven.

Kommunen
administrerer Folkeskoleloven, Serviceloven og Sundhedsloven.
Når det gælder børn med CP og deres familier er de vigtigste områder:

Serviceloven:
Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbil, boligtilpasning, tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, vedligeholdende træning, hjemmetræning, aflastning, dagtilbud, specialinstitutioner o.l.

Sundhedsloven:
Forebyggende arbejde herunder sundhedspleje og tværfagligt samarbejde, praktiserende læger, almen genoptræning og vederlagsfri fysioterapi

Folkeskoleloven:
Specialundervisning, undervisningsrelateret fysioterapi og ergoterapi.

Private aktører

En række private aktører har en rolle, når det gælder børn med CP og deres familier.
Det kan for eksempel være

 • praktiserende fysioterapeuter, der yder vederlagsfri fysioterapi eller ridefysioterapi (med egen betaling eller bevilling efter Sundhedsloven)
 • bandagister og producenter af hjælpemidler
 • handicaphjælpere
 • private interesseorganisationer som Spastikerforeningen

Der er store forskelle fra region til region, fra kommune til kommune, i tilbuddene til børn med CP og deres familier.

Læs på din regions og din kommunes hjemmeside, hvordan tilbuddene er organiseret, dér hvor du bor.

Her følger en beskrivelse af de enkelte instanser og organisationer, med beskrivelse af arbejdsområde og hvordan du får kontakt.


Klik på emnerne

Ankestyrelsen DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Kommunen Ombudsmanden Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Regionen Spastikerforeningen Staten VISO – Den nationale Videns- og Specialrådgivnings Organisation

Ankestyrelsen

Hop tilbage til oversigt

Hvad er Ankestyrelsen?
Ankestyrelsen er klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet og er en del af Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Hvad laver Ankestyrelsen?
En af Ankestyrelsens kerneopgaver er at sikre, at borgere får ens afgørelser og ens sagsbehandling ved ens forhold overalt i landet.På landsplan behandles ca. 60.000 sager hvert år. Principielle afgørelser offentliggøres bl.a. på Ankestyrelsens hjemmeside.

Et andet vigtigt redskab er Praksisundersøgelser – undersøgelser af afgørelser truffet af kommunerne. Derved undersøger Ankestyrelsen den praktiske daglige fortolkning og udmøntning af lovene rundt i landet.
Desuden udarbejder Ankestyrelsen undersøgelser og statistikker til ministerier, politikere, kommuner og offentligheden.
Formålet er at sikre et helhedsorienteret perspektiv på social- og beskæftigelsesområdet.

Kontakt:
Tlf. 33 41 12 00
(uanset hvad din henvendelse drejer sig om)
Hvis din henvendelse drejer sig om kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet kan du skrive til

Ankestyrelsen Aalborg
7998 Statsservice.
Mail: ast-aalborg@ast.dk
Sikker mail: sikkermail.aalborg@ast.dk
Hvis din henvendelse drejer sig om andet end afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet – fx

 • Afgørelser truffet af Udbetaling Danmark
 • Sager til nævn: Ligebehandlingsnævnet, Arbejdsmiljøklagenævnet, Klagenævnet for Specialundervisning og Adoptionsnævnet
 • Underrettelse om et udsat barn
 • Kommunale sager om tvangsmæssige foranstaltninger overfor børn, hvor afgørelsen er truffet i børne- og ungeudvalget i kommunen

kan du skrive til

Ankestyrelsen København
Amaliegade 25
Postboks 9080
1022 København K
Mail: ast@ast.dk
Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Læs mere på www.ankestyrelsen.dk

DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Hop tilbage til oversigt

Hvad er Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet – DUKH?
DUKH er en selvejende institution under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, som skal medvirke til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. DUKH giver uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.

Hvad kan DUKH hjælpe med?

 • råd og information om lovgivning, regler og støttemuligheder på handicapområdet
 • mægling i sager mellem en borger og en myndighed
 •  gratis og uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende
 • information om udviklingen på handicapområdet gennem artikler, foredrag, på nettet og via temahæfter

Kontakt:

DUKH
Jupitervej 1
6000 Kolding
Tlf. 76 30 19 30
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk

Læs mere på www.dukh.dk

Kommunen

Hop tilbage til oversigt

Hvad er en kommune?
Danmark er opdelt i 98 kommuner, som ledes af  og en folkevalgt kommunalbestyrelse med en borgmester i spidsen.

Hvad er kommunens opgaver?

Kommunen administrerer bl.a. Folkeskoleloven, Serviceloven og Sundhedsloven.
I forhold til forældre med et barn med CP indebærer det bl.a. forpligtelser til at oplyse, rådgive, vejlede, hjælpe og støtte. Denne opgave varetages først og fremmest af en kommunal socialrådgiver eller sagsbehandler.
Ved et barns behov for hjælpe- eller støtte foranstaltninger modtager den kommunale sagsbehandler ansøgninger fra forældrene, og afgør om barn/familie er berettiget til det ansøgte.

Serviceloven: Bevilling af hjælpemidler ved varig funktionsnedsættelse, forbrugsgoder, handicapbil, boligtilpasning, tabt arbejdsfortjeneste, vedligeholdende træning, hjemmetræning og dagtilbud.

Sundhedsloven: Almen genoptræning efter operation eller indlæggelse.
Vederlagsfri fysioterapi.

Folkeskoleloven:

Kontakt:

Se din kommunes hjemmeside på nettet.

Ombudsmanden

Hop tilbage til oversigt

Hvad er Ombudsmanden?

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser.

Alle kan klage til Ombudsmanden, der også selv kan tage fat i sager, som han/hun bliver opmærksom på. Den danske Ombudsmand har givet inspiration til lignende ordninger i adskillige lande.

Du kan klage over offentlige myndigheder, f.eks.

 • kommuner
 • ministerier
 • offentlige styrelser, tilsyn, nævn og direktorater
 • politiet
 • Udlændingeservice
 • folkeskoler og anden offentlig undervisning

På børneområdet kan du også klage over private institutioner mv. som varetager opgaver umiddelbart i forhold til børn, for eksempel:

 • private opholdssteder
 • skoler
 • dagtilbud
 • kost- og efterskoler
 • hospitaler
 • sundhedsklinikker og
 • plejefamilier

Du kan klage over en afgørelse, som du mener, er forkert. Du kan også klage over den behandling, du har fået af en myndighed, for eksempel at den har været for længe om at behandle din sag,ikke har givet dig alle de oplysninger, du havde brug for, ikke har sørget for at give dig besked om ændringer, som får stor indflydelse på din dagligdag.

Du kan først klage til ombudsmanden, når du har brugt alle dine andre muligheder for at klage.

Læs mere på ombudsmanden.dk

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Hop tilbage til oversigt

Hvad er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning?
De fleste kommuner har en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), men andre betegnelser og organiseringer kan forekomme.
PPR er en tværfaglig organisation som giver råd og vejledning om børn og unge med særlige behov, deres udvikling og undervisning.De ansatte i PPR kan være psykolog, skolepsykolog, socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, tale-hørekonsulent.

 

Hvad er PPR’s opgaver?
Sammen med forældrene og de voksne omkring barnet med CP foretager PPR

 • udredning, undersøgelse og vurdering af pædagogiske og psykologiske problemstillinger hos 0-18 årige. Det kan f.eks. dreje sig om forsinket udvikling, indlæringsproblemer, sociale problemer, mobning, behov for specialundervisning.
 • råd og vejledning til forældre, børn og unge i forlængelse af ovenstående
 • rådgivning til daginstitutioner, skoler og andre instanser eller voksne, som har den daglige kontakt med barnet
 • anbefaling af særlig støtte, indsats eller henvisning til andre, som kan hjælpe

 

Kontakt:
Barnets daginstitution, specialinstitution eller skole kan henvise.
I mange kommuner kan forældre selv kontakte PPR, uden at der behøves henvisning.

Læs mere på din kommunes hjemmeside

Regionen

Hop tilbage til oversigt

Hvad er regionen?
Danmark er opdelt i fem administrative regioner – Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark.

Hvad er regionernes opgaver?
Regionerne driver sygehusvæsenet og en række specialinstitutioner for mennesker med særlige behov eller handicap, f.eks. specialskoler, dag- og botilbud.

Regionen er ansvarlig for hjælpemidler til barnet med CP som led i en behandling. Den type hjælpemidler skal derfor betales eller udlånes af sygehuset.
Derimod er kommunen ansvarlig for genoptræning efter operation/indlæggelse og for hjælpemidler ved varig funktionsnedsættelse.
Region og kommune kan være uenige om, hvem der skal betale, og hvordan lovteksten skal fortolkes i det enkelte tilfælde.

Læs mere om regionernes opgaver på www.regioner.dk

Kontakt:

Se din regions hjemmeside på nettet.

Spastikerforeningen

Hop tilbage til oversigt

Hvad er Spastikerforeningen?
Spastikerforeningens er interesseorganisation for de cirka 10.000 mennesker i Danmark, der lever med Cerebral Parese (CP)/spastisk lammelse.
Foreningens formål er at forbedre livskvalitet og forhold for mennesker med CP.

Hvad kan Spastikerforeningen hjælpe med?
Foreningen arbejder bl.a. med

 • at styrke behandlingsmuligheder ,forebyggelse og forskning på området
 • at skabe større social tryghed, bedre undervisnings-, beskæftigelses-muligheder og hensigtsmæssige bolig-, pleje- og støtteforhold for mennesker med CP
 • at støtte, vejlede og rådgive medlemmerne individuelt
 • at afholde kurser
 • at udbrede kendskabet til og forståelsen for CP/spastisk lammelse
 • at deltage i nationalt og internationalt samarbejde

 

Kontakt:
Spastikerforeningens sekretariat ligger i Handicaporganisationernes Hus tæt på Høje Taastrup Station:
Spastikerforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 38 88 45 75

E-mail: spastik@spastik.dk

Læs mere på www.spastikerforeningen.dk

Staten

Hop tilbage til oversigt

Hvad er Staten?
”Staten” er her en betegnelse for dén politiske organisation, der styrer og regulerer det samfund, vi lever i.
I praksis er det regeringen, Folketinget og embedsmænd i de forskellige ministerier, der udformer den lovgivning, som sætter rammen for hjælp og støtte til familier og børn med CP.

Hvad hjælper Staten med?
I Finansloven og en række aftaler mellem Stat, Region og Kommune fastlægges, hvor mange penge, der må bruges til forskellige former for støtte, hjælpemidler, behandling osv.
Derudover reguleres støtte og hjælp til børn med CP først og fremmest gennem Sundhedsloven, Serviceloven og Folkeskoleloven.
Staten driver også klage- og rådgivningsinstanser som AnkestyrelsenDUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet) og VISO (Den nationale Videns- og Specialrådgivnings Organisation).

Læs mere her på siden under de enkelte institutioner.

På www.borger.dk kan du læse mere om dine muligheder og rettigheder i forhold til det offentlige. Se f.eks. under ”Handicap”.

VISO – Den nationale Videns- og Specialrådgivnings Organisation

Hop tilbage til oversigt

Hvad er VISO?
VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation. VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud indenfor det sociale område og specialundervisning.

VISO omfatter

 • Den centrale enhed i Odense med VISOs socialfaglige konsulenter fra team Børn/Unge & Specialundervisning og Team Voksne samt administrative konsulenter i Team Support.
 • En faglig bestyrelse som bidrager til udviklingen af VISOs faglige virksomhed
 • Det landsdækkende specialistnetværk, som bliver tilknyttet VISOs sager
 • Vidensfunktionen, som opsamler, udvikler og formidler den nyeste viden på handicapområdet i tæt samarbejde med Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri.

Du kan bruge VISO, når du eller din kommune har behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Kontakt:
Socialstyrelsen
VISO
Edisonsvej 18, 1.
5000 Odense C.

Tlf. 72 42 40 00

sikkermail.viso@socialstyrelsen.dk

Læs mere på www.socialstyrelsen.dk/viso